Obvezno i ugovorno pravo

Usluge

Obvezno pravo je skup pravnih pravila koja uređuju obvezne odnose (obveznopravne odnose), a to su odnosi u kojima je jedna strana (vjerovnik) ovlaštena zahtijevati od druge strane (dužnika) da joj nešto učini ili da nešto ne učini na što bi inače imala pravo (trpi) ili da nešto propusti. Iz ove definicije vidljivo je da se radi o širokom pravnom području, a koje najvećim dijelom uređuje Zakon o obveznim odnosima.

Obvezno pravo se dijeli na:

 • ugovorno pravo – uređuje obvezne odnose koji se temelje na ugovorima i
 • izvanugovorne obveze (prouzročenje štete, stjecanje bez osnove, poslovodstvo bez naloga, javno obećanje nagrade i izdavanje vrijednosnih papira) – o najzastupljenijem dijelu izvanugovornih obveza više saznajte u rubrici ODŠTETNO PRAVO.
Kod ugovora građanskog prava (u kojima je barem jedna ugovorna strana osoba koja nije trgovac) posebnu važnost u današnje vrijeme imaju potrošački ugovori i zaštita potrošača, koje područje u Republici Hrvatskoj uređuje Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o obveznim odnosima. U tom smislu i dalje je vrlo aktualna pravna situacija vezano za tzv. „slučaj Franak“ i pitanje ništetnosti ugovora o kreditu ili leasingu s valutnom klauzulom (CHF, EUR, HRK) i/ili ugovorenom jednostrano promjenjivom kamatnom stopom. O ovome možete više saznati u rubrici NIŠTETNOST UGOVORA O KREDITU I LEASINGU.

Posebna vrsta ugovora su trgovački ugovori (u kojima su sve ugovorne strane trgovci) koji su
specifični prema normama koje se na njih primjenjuju. Više o tome možete saznati u rubrici
TRGOVAČKO I KORPORATIVNO PRAVO.
obvezno i ugovorno pravo

Naš odvjetnički ured može Vam ponuditi usluge pravnog savjetovanja i zastupanja pred sudovima u svim pravnim pitanjima koja se odnose na obvezne odnose (obvezno pravo) općenito u vezi svih vrsta ugovora i izvanugovornih odnosa, primjerice vezano za:

 • nastanak obveza
 • predugovor
 • opći uvjeti poslovanja
 • novčane obveze i pitanje ugovornih, zakonskih i zateznih kamata
 • solidarne obveze
 • pobijanje dužnikovih pravnih radnji na štetu vjerovnika
 • ustup tražbine (cesija)
 • subrogacija
 • preuzimanje duga
 • pristupanje dugu
 • preuzimanje ispunjenja
 • jamstvo
 • sudužništvo
 • ugovorna kazna (penal)
 • prijenos ugovora
 • uputa (asignacija)
 • obnova (novacija)
 • nagodba
 • ništetnost i pobojnost ugovora (pogledajte i rubriku NIŠTETNOST UGOVORA O KREDITU I LEASINGU)
 • prestanak obveza
 • ispunjenje obveza
 • pravne posljedice neispunjenja ugovora
 • raskid ugovora zbog neispunjenja
 • raskid i izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti
 • zakašnjenje u ispunjenju obveze
 • kompenzacija
 • zastara tražbine

Na području ugovornog prava možemo Vam ponuditi usluge pravnog savjetovanja, zastupanja
i sastava ugovora:

 • pravno savjetovanje i sastav svih vrsta predugovora
 • pravno savjetovanje i sastav svih vrsta ugovora
 • ugovor o kupoprodaji (ugovor kojim se prodavatelj obvezuje predati kupcu stvar u vlasništvo, a kupac se obvezuje platiti mu cijenu; bitni elementi ugovora o kupoprodaji su stvar-predmet i cijena; ugovor o kupoprodaji nekretnine mora biti sklopljen upisanom obliku; kod kupoprodajnog ugovora građanskog prava neodređena ili neodrediva cijena ima za posljedicu ništetnost ugovora dok kod kupoprodajnog ugovora trgovačkog prava ukoliko je cijena neodrediva kupac je dužan platiti redovnucijenu, podredno razumnu cijenu, podredno cijenu koju su utvrdi prema okolnostima slučaja; postoji odgovornost prodavatelja za materijalne odnosno pravne nedostatke stvari; kupoprodaje s posebnim pogodbama: kupoprodaja s pravom prvokupa, kupnja na pokus, kupoprodaja po uzorku ili modelu, kupoprodaja sa specifikacijom, kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva, kupoprodaja s obročnom otplatom cijene; više o ugovoru o kupoprodaji nekretnine pogledajte pod rubrikom OBJAVE)
 • ugovor o darovanju (ugovor nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati; darovanjem se smatraju i oprost i isplata duga uz dužnikovu suglasnost; ne smatraju se darovanjem odricanje od nasljedstva, odricanje od prava prije nego je stečeno ili prava koje je sporno, ispunjenje neke moralne obveze i prenošenje na drugoga stvari ili prava s namjerom da ga se obveže na protučinidbu; darovati se mogu sadašnje i buduće stvari, prenosiva imovinska prava i najviše polovica buduće imovine; ugovor o darovanju nekretnine mora biti sklopljen u pisanom obliku, a ugovor o darovanju bez prave predaje stvari mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave; odustanak od darovanje je moguć prije dospijeća darovateljeve obveze ukoliko se nakon sklapanja ugovora darovateljevo imovinsko stanje toliko pogorša da bi ispunjenje darovanja ugrozilo njegovo uzdržavanje odnosno onemogućilo ispunjavanje njegove obveze davanja uzdržavanja; opoziv darovanja je moguć zbog osiromašenja i zbog nezahvalnosti obdarenika) ugovor o zajmu (ugovorom o zajmu obvezuje se zajmodavac predati zajmoprimcu određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenjivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje vratiti mu poslije stanovitog vremena isti iznos novca odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće; zajam može biti nenamjenski ili namjenski, kratkoročni, srednjoročni ili dugoročni, trgovački ili građanskopravni, novčani ili robni, naplatni ili besplatni)
 • ugovor o kreditu (ugovorom o kreditu banka se obvezuje korisniku kredita staviti na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vrijeme, za neku namjenu ili bez utvrđene namjene, a korisnik se obvezuje banci plaćati ugovorene kamate i iskorišteni iznos novca vratiti u vrijeme i na način kako je ugovoreno; ugovor o kreditu je različit od ugovora o zajmu i predstavlja vrstu ugovora o zajmu – ugovor o kreditu za predmet uvijek ima samo novac i ugovorna strana je uvijek banka, ugovor o kreditu mora biti naplatan odnosno korisnik kredita uvijek mora platiti kamatu, obvezan je pisani oblik; više o ništetnosti ugovora o kreditu možete pročitati pod rubrikom NIŠTETNOST UGOVORA O KREDITU I LEASINGU)
 • ugovor o zakupu (ugovorom o zakupu obvezuje se zakupodavac predati zakupniku određenu stvar na korištenje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu zakupninu; opće odredbe ugovora o zakupu sadržane su u Zakonu o obveznim odnosima, dok pitanje zakupa poslovnih prostora uređuje posebni Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora)
 • ugovor o najmu (ugovorom o najmu obvezuje se najmodavac predati određenu stvar najmoprimcu na uporabu, a ovaj mu se obvezuje za to plaćati određenu najamninu; glavni element razlikovanja prema ugovoru o zakupu jest u tome da najmoprimac stječe pravo rabiti predmet najma, ali ne i iskorištavati ga-pribirati njegove plodove; opće odredbe ugovora o najmu sadržane su u Zakonu o obveznim odnosima, dok pitanje najma stanova uređuje posebni Zakon o najmu stanova)
 • ugovor o doživotnom uzdržavanju (ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se davatelj uzdržavanja da će drugu stranu ili trećeg (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja; više o ugovoru o doživotnom uzdržavanju pogledajte pod rubrikom OBJAVE)
 • ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se davatelj uzdržavanja da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana se obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine; više o ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju pogledajte pod rubrikom OBJAVE)
 • ugovor o djelu (ugovorom o djelu izvođač se obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu; u slučaju da se jedna strana obvezuje izraditi određenu pokretnu stvar od svog materijala smatra se takav ugovor kupoprodajnim)
 • ugovor o građenju (ugovorom o građenju izvođač se obvezuje prema određenom projektu izgraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili na takvom zemljištu, odnosno na postojećoj građevini izvesti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje isplatiti mu za to određenu cijenu; mora biti sklopljen u pisanom obliku; osim odredbi Zakona o obveznim odnosima primjenjuju se uzance osobito Posebne uzance o građenju Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca te odredbe posebnih propisa, a od međunarodnih izvora značajni su Opći uvjeti za izvođenje građevinskih radova Međunarodne federacije savjetodavnih inženjera-FIDIC; u ugovornom odnosu bitni su osim izvođača i naručitelja još i projektant koji odgovara za bitne zahtjeve za građevinu ako nedostatak potječe od nedostatka u projektu; bitne su odredbe o određivanju cijena, mogućnost promjene cijene, klauzula „ključ u ruke“ i sl.)
 • ortački ugovor (ugovor o ortaštvu) (ugovorom o ortaštvu uzajamno se obvezuju dvije ili više osoba uložiti svoj rad i/ili imovinu radi postizanja zajedničkog cilja; ortaštvo je zajednica osoba i dobara bez pravne osobnosti) 
 • ugovor o prijevozu
 • ugovor o licenciji
 • ugovor o nalogu
 • ugovor o komisiji
 • ugovor o posredovanju
 • ugovor o otpremi
 • ugovor o osiguranju (pogledajte više u rubrici PRAVO OSIGURANJA)
 • bankarski ugovori
 • bankarske garancije
 • akreditivi
 • ugovor o leasingu
 • ugovor o factoringu
 • menadžerski ugovori
 • ugovori o radu
 • ostali mješoviti ugovori
 • ostali neimenovani (inominatni) ugovori

Ugovorno pravo temelji se na načelu autonomije volje ugovornih strana i dispozitivnosti, što znači da ugovorne strane određenog pravnog posla svoje odnose mogu urediti slobodno prema vlastitoj volji uz ograničenje da ugovaranje ne smije biti protivno Ustavu, kogentnim (prisilnim) normama i moralu društva. Širina i složenost životnih situacija, brze promjene, potrebe tržišta i složenost poslovnih transakcija i odnosa stvaraju nebrojene varijante različitih ugovornih odnosa i vrsta ugovora koji imaju karakteristike mješovitosti jer sadrže elemente različitih vrsta ugovora. Zakonske odredbe uređuju samo neke vrste ugovora dok su se druge razvile najprije u poslovnoj praksi i dugo vremena nisu niti bile zakonski uređene (primjerice ugovor o leasingu ili ugovor o factoringu koji su uređeni posebnim propisima). Kod ugovora trgovačkog prava (trgovački ugovori) vrlo je bitno poznavanje i poslovne prakse, običaja i uzanci kao izvora prava. Više o trgovačkim ugovorima pogledajte u rubrici TRGOVAČKO I KORPORATIVNO PRAVO.

Na pravom ste mjestu ako tražite odvjetnika za obvezno pravo i ugovorno pravo!

Pružamo Vam sveobuhvatnu pravnu podršku u svim pravnim pitanjima u vezi pregovora o sklapanju predugovora ili ugovora, izrade teksta predugovora ili ugovora, predlažemo Vam najbolja rješenja za Vašu konkretnu pravnu situaciju prilagođeno Vašim potrebama i karakteristikama konkretnog posla s ciljem da Vaša pravna pozicija bude što povoljnija u smislu zaštite Vaših prava i interesa kao ugovorne strane. U slučaju spora iz ili u vezi s bilo kojom vrstom ugovora nudimo Vam usluge pravnog savjetovanja i zastupanja pred sudovima, kao i zastupanja i vođenja pregovora u mirnom (izvansudskom) postupku.
odvjetnički ured
Uvijek nastojimo biti što bolji u svom poslu i neprestano se usavršavati.
Zelengaj 69
10000 Zagreb