Odštetno pravo

Usluge

Odštetno pravo je široko pravno područje koje obuhvaća tri glavna područja prema kriteriju štetne radnje:

Predugovorna odgovornost za štetu

Predugovorna odgovornost za štetu (culpa in contrahendo) je šteta koju netko (fizička ili pravna osoba) počini drugome u fazi pregovora koji prethode sklapanju ugovora. Uređena je Zakonom o obveznim odnosima. Iako sami pregovori o sklapanju ugovora ne obvezuju, strana koja je pregovarala ili prekinula pregovore suprotno načelu savjesnosti i poštenja odgovorna je za štetu koja je time prouzročena drugoj strani. Iako u praksi slučajevi vezani za ovaj oblik odgovornosti za štetu nisu toliko česti, ipak se javljaju i svakako je preporučljivo angažirati odvjetnika ukoliko se nađete u situaciji da je potrebno ostvarivati zahtjev za naknadu štete s osnova ove vrste odgovornosti za štetu ili je takav zahtjev uperen protiv Vas.

Ugovorna odgovornost za štetu

Ugovorna odgovornost za štetu temelji se na povredi neke ugovorne odredbe u bilo kojoj vrsti ugovora. Prema odredbama Zakona o obveznim odnosima vjerovnik ima pravo na naknadu obične štete i izmakle koristi te pravičnu novčanu naknadu neimovinske štete, koje je dužnik u vrijeme sklapanja ugovora morao predvidjeti kao moguće posljedice povrede ugovora. Ugovorna odgovornost za štetu je svakako češći oblik odgovornosti za štetu koji se javlja u praksi kao posljedica povrede ugovornih obveza odnosno neispunjenja ugovora. Za postojanje ovog oblika odgovornosti za štetu moraju biti ispunjene sve opće pretpostavke odgovornosti, ali ipak se ne radi o izvanugovornoj odgovornosti (prouzročenju štete), već o odgovornosti koja proizlazi iz povrede konkretnog ugovora te je prilikom ostvarivanja zahtjeva za naknadu štete (tužbe i parničnog postupka) svakako preporučljivo potražiti stručnu pomoć odvjetnika.

Izvanugovorna odgovornost za štetu

Izvanugovorna odgovornost za štetu je u praksi najšire područje odštetnog prava i uređeno je najvećim dijelom Zakonom o obveznim odnosima. Širinu pravnih situacija koje obuhvaća najlakše je pojmiti uzevši u obzir osnovnu zakonsku odredbu odgovornosti prema kojoj „tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje“. Neki od najčešćih slučajeva naknade štete koji se u praksi javljaju u vezi izvanugovorne odgovornosti za štetu vezani su za naknadu štete u slučaju:

 • prometne nesreće
 • nesreće na radu
 • uvrede i klevete
 • iznošenje različitih tvrdnji u medijima i sl.
pravo osiguranja

U vezi odštetnog prava važno je pitanje i način popravljanja štete gdje je najčešći oblik popravljanja štete novčana naknada koja može biti dosuđena u jednokratnom iznosu ili u obliku rente.

Šteta može biti imovinska odnosno materijalna (obična šteta i izmakla korist) ili neimovinska odnosno nematerijalna (povreda prava osobnosti), postojeća ili buduća.
Prilikom postavljanja zahtjeva za naknadu štete i dosuđivanja naknade neimovinske štete u praksi su važni i Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete Vrhovnog suda RH iz 2002. godine koji su doživjeli svoju prvu izmjenu 2020. godine i navedeni novi kriteriji se primjenjuju na sve odnose nastale od 1. siječnja 2006. godine nadalje, tj. od stupanja na snagu Zakona o obveznim odnosima iz 2005. godine. U stručnoj i široj javnosti znatno prije konačnih izmjena kriterija bila je prepoznata potreba povišenja iznosa pravične novčane naknade nematerijalne štete s obzirom da je u periodu od 2002. godine kada su doneseni prvi kriteriji do donošenja ovih novih inflacija iznosila 37,7 %, a prosječne isplaćene mjesečne neto plaće porasle su za 66,9 %. Iz navedenih razloga trenutno važećim kriterijima iznos pravične novčane naknade povišen je za 50 %. Radi se o okvirnim kriterijima koji sudovima služe kao okvir (mjerilo) prilikom odlučivanja o zahtjevu za pravičnu novčanu naknadu neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti (prava na život, tjelesno i duševno zdravlje, ugled, čast, dostojanstvo, ime, privatnost osobnog i obiteljskog života, slobodu fizičke osobe, čast i poslovni ugled pravne osobe, tvrtku, poslovnu tajnu, itd.), primjerice za:
 • fizičke bolove
 • strah
 • duševne bolove zbog smanjenja životne aktivnosti
 • duševne bolove zbog naruženosti
 • duševne bolove zbog smrti bliskog srodnika
 • duševne bolove zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe
Radi potpunosti prikaza, nastavno navodimo koliko iznose pravične novčane naknade po pojedinim vidovima štete – povrede prava osobnosti, uz napomenu da je uvijek moguća korekcija na više ili niže ovisno o okolnostima konkretnog slučaja:
Fizički bolovi (po danu):
- jaki bolovi 73,66 EUR
- srednji bolovi 43,80 EUR
- slabi bolovi 13,94 EUR

Strah:
- od 437,99 EUR do 5.972,53 EUR

Duševni bolovi zbog smanjenja životne aktivnosti:
- do 25 %: 1.493,13 EUR za svakih 10 %
- preko 25 do 40 %: 2.189,93 EUR za svakih 10 %
- preko 40 do 60 %: 4.379,85 EUR za svakih 10 %
- preko 60 do 80 %: 8.958,79 EUR za svakih 10 %
- preko 80 do 100 %: 14.931,32 EUR za svakih 10 %

Duševni bolovi zbog naruženosti:
- jaki stupanj -vrlo uočljivo trećima: 7.366,16 EUR
-uočljivo trećima samo ponekad: 4.379,85 EUR
- srednji stupanj -vrlo uočljivo trećima: 4.379,85 EUR
-uočljivo trećima samo ponekad: 2.189,93 EUR
- laki stupanj -vrlo uočljivo trećima: 995,42 EUR
-uočljivo trećima samo ponekad: 497,71 EUR

Duševni bolovi zbog smrti bliskog srodnika:
- za slučaj smrti bračnog i izvanbračnog druga (trajnija zajednica života) i djeteta: 43.798,53 EUR - za slučaj gubitka ploda roditeljima: 14.931,32 EUR
- za slučaj smrti roditelja:
1.djetetu koje se nalazi na odgoju i skrbi kod roditelja: 43.798,53 EUR
2.djetetu: 29.862,63 EUR - za slučaj smrti brata ili sestre: 14.931,32 EUR

Duševni bolovi zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe:
- za slučaj naročito teškog invaliditeta bračnog i izvanbračnog druga (trajnija zajednica života) i djeteta: 43.798,53 EUR
- za slučaj naročito teškog invaliditeta roditelja:
1.djetetu koje se nalazi na odgoju i skrbi kod roditelja: 43.798,53 EUR
2.djetetu: 29.862,63 EUR
Potrebno je napomenuti da smanjenje životne aktivnosti i stupanj (postotak) tog smanjenja nije identično s pojmom potpunog gubitka odnosno smanjenja radne sposobnosti. Postotak smanjenja životne aktivnosti u praksi će se utvrđivati vještačenjem od strane sudskih vještaka odgovarajuće medicinske struke (specijalnosti) u izvansudskom ili parničnom postupku, dok je jedini mjerodavan za utvrđivanje (vještačenje) gubitka odnosno smanjenja radne sposobnosti Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (za potrebe postupaka radi naknade štete).

Iz ovog kratkog prikaza odštetnog prava mogli ste se uvjeriti da se radi o kompleksnom i širokom pravnom području koje zahtjeva visoku razinu stručnosti i poznavanja cjelokupne materije za uspješno ostvarivanje zahtjeva za naknadu štete. Ne treba zaboraviti da je, osim poznavanja materijalnog prava, za uspješno i brzo vođenje parničnog postupka potrebno i dobro vladati odredbama Zakona o parničnom postupku. Osobito se to odnosi na pravilno postavljanje tužbenog zahtjeva, predlaganje odgovarajućih dokaza i brigu o ekonomičnom vođenju postupka bez nepotrebnih parničnih radnji.
Ako ste doživjeli prometnu nesreću i pretrpjeli imovinsku štetu ili tjelesne ozljede ili ste doživjeli nesreću na radu ili ste pretrpjeli bilo koju štetu u bilo kojem drugom događaju ili ste možda tuženi za naknadu štete mi Vam možemo ponuditi sveobuhvatnu pravnu uslugu:
 • pravno savjetovanje i zastupanje u sudskom ili izvansudskom postupku radi naplate (naknade) štete po bilo kojoj osnovi
 • pravno savjetovanje, izračun visine štete, izrada i podnošenje zahtjeva za naknadu štete (odštetnog zahtjeva)
Stoga ako imate pravnu situaciju iz bilo kojeg područja odštetnog prava i trebate odvjetnika za odštetno pravo kontaktirajte nas i riješite svoj problem stručno i efikasno!
odvjetnički ured
Uvijek nastojimo biti što bolji u svom poslu i neprestano se usavršavati.
Zelengaj 69
10000 Zagreb