Politika privatnosti

Odvjetnički ured Stjepan Misbrener, Zelengaj 69, Zagreb (dalje u tekstu: Odvjetnički ured) na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), u svojstvu voditelja obrade ovom politikom privatnosti Vas obavještava o načinu obrade Vaših osobnih podataka.

Obrada osobnih podataka

Odvjetnički ured osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno vodeći računa da se podaci obrađuju isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Kategorije i svrha obrade osobnih podataka

Odvjetnički ured prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

 • osobne podatke zaposlenika sukladno Ugovoru o radu i pozitivnim propisima
 • osobne podatke klijenata odnosno stranaka sukladno izdanim punomoćima, nalozima, ugovorima o zastupanju, u obavljanju odvjetničke djelatnosti sukladno Zakonu o odvjetništvu
 • osobne podatke poslovnih partnera i suradnika sukladno Ugovorima
 • osobne podatke potencijalnih klijenata (stranaka) i potencijalnih zaposlenika koji nam se obrate putem kontakt obrasca ili e-maila

Osobne podatke prikupljene putem kontakt obrasca (prilikom slanja Vašeg upita, molbe za posao i sl.) obrađujemo isključivo u svrhu povratnog kontaktiranja.

Odvjetnički ured obrađuje osobne podatke samo u slučaju i u mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha ili
 • da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili
 • da je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza Odvjetničkog ureda ili
 • da je obrada nužna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili druge fizičke osobe

U svrhu osiguranja ispravnog rada web stranice koriste se „kolačići“ (eng. cookies) koji se pohranjuju na računalu ili mobilnom uređaju prilikom posjeta web stranici u svrhu bolje funkcionalnosti web stranice.

Primatelji podataka

Pristup Vašim osobnim podacima ima odvjetnik Stjepan Misbrener i zaposlenici Odvjetničkog ureda.

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati i vanjski primatelji (nadležna državna tijela i sudovi, javni bilježnici, Financijska agencija, sudski vještaci i dr.) ukoliko je to nužno radi izvršavanja odvjetničke usluge ili to proizlazi iz prisilnog zakonskog propisa.

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati i vanjski primatelji poput IT podrške, računovodstva i sl. u mjeri koja je nužna za ostvarenje legitimne svrhe dijeljenja osobnih podataka (održavanje web stranice, obveze prema računovodstvenim i poreznim propisima i sl.).

Rokovi čuvanja podataka

Za određene osobne podatke rokovi obrade i pohrane propisani su pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Primjerice sukladno Zakonu o odvjetništvu propisana je obveza odvjetnika da čuva osobne podatke koji se nalaze u spisu 10 godina od pravomoćnog okončanja postupka. Podatke koje čuvamo na temelju privole čuvamo dok postoji svrha radi koje su podaci dani odnosno radi koje se obrađuju, odnosno dok privola za obradu ne bude povučena od strane ispitanika.

Po prestanku svrhe odnosno isteku razdoblja čuvanja, osobne podatke brišemo trajno ili ih anonimiziramo tako da se više ne mogu povezati s određenim ispitanikom.

Prava ispitanika

Prava koja ispitanicima pripadaju sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka su:

 • pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o svrsi obrade osobnih podataka ispitanika, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, te u slučaju kada se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika o njihovom izvoru. Pravo na pristup obuhvaća i pravo ispitanika da mu se dostavi ispis osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose.
 • pravo na ispravak – pravo ispitanika da bez nepotrebnog odgađanja ishodi da se isprave netočni podaci ili da se dopune podaci koji se na ispitanika odnose.
 • pravo na brisanje – pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na ispitanika odnose pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili zakonske svrhe, te ukoliko ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada podataka temelji.
 • pravo na ograničenje obrade – pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.
 • pravo na prenosivost podataka – pravo tražiti dostavu osobnih podataka koji se na ispitanika odnose u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se radi o podacima na kojima se obrada temelji na privoli ili na ugovoru, te ako se obrada provodi automatiziranim putem.
 • pravo na prigovor – pravo ispitanika da na temelju svoje posebne situacije uloži prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Prigovor se podnosi Odvjetničkom uredu na naznačene kontakt adrese (putem e-maila, poštom). Odvjetnički ured će Vam najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg prigovora dostaviti tražene informacije i obavijest o poduzetim radnjama. U slučaju odbijanja zahtjeva ispitanika Odvjetnički ured će bez odgađanja, a najkasnije u roku mjesec dana od primitka prigovora, izvijestiti ispitanika o razlozima odbijanja prigovora.

U slučaju zaprimanja prigovora ili zahtjeva koji su očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito u slučaju učestalog ponavljanja, Odvjetnički ured sukladno odredbama Uredbe može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Prigovor/zahtjev treba sadržavati:

 • ime, prezime, OIB podnositelja
 • kontakt podatke podnositelja (e-mail, adresa, telefon)
 • koje pravo želite ostvariti
 • kratko obrazloženje – navođenje razloga na kojima se temelji Vaš zahtjev za ostvarivanje prava
 • dodatna dokumentacija – molimo priložite ukoliko istom raspolažete
 • mjesto i datum
 • potpis podnositelja

Zaštitu svojih prava možete ostvarivati i obraćanjem Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

odvjetnički ured
Uvijek nastojimo biti što bolji u svom poslu i neprestano se usavršavati.
Zelengaj 69
10000 Zagreb