Posebne usluge

Usluge

Naše iskustvo na području osiguranja, nekretnina, naplate potraživanja i pružanja sveobuhvatnih usluga pravne podrške poduzetnicima kao i potrebe naših klijenata omogućilo nam je da za Vas kreiramo pakete posebnih usluga na navedenim područjima. Paketi usluga kreirani su na način da Vam pruže najvišu razinu usluge i najsveobuhvatniju pravnu podršku i sastoje se od niza pravnih usluga prema unaprijed definiranoj cijeni koju dogovaramo u svakom konkretnom slučaju na temelju analize opsega Vaših potreba i vrijednosti cijelog posla, sve u okvirima dopuštenog Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Naravno, svaki paket usluga može se i prilagoditi tako da se opseg usluga iz paketa smanji ili poveća kako bi u potpunosti odgovarao svim Vašim potrebama.

Paket osiguranje

Kao stručnjaci s bogatim iskustvom na području osiguranja i naplate šteta po ugovorima o osiguranju (policama osiguranja) nudimo Vam kao ugovaratelju osiguranja odnosno osiguraniku paket usluge koji obuhvaća:

 • pravno savjetovanje, analiza i podrška prilikom utvrđivanja opsega i visine pretrpljene štete radi utvrđivanja visine prava na naplatu odštete (osigurnine)
 • izrada i podnošenje detaljno obrazloženog odštetnog zahtjeva
 • zastupanje u postupku pred osiguravajućim društvom u postupku naplate štete - rješavanja odštetnog zahtjeva uključujući sastav prigovora na odluku osiguratelja o rješavanju odštetnog zahtjeva
 • u slučaju potrebe, pravno savjetovanje i zastupanje u parničnom postupku radi sudskog ostvarivanja prava na isplatu štete (osigurnine)
 • pravna analiza i revizija svih postojećih ugovora o osiguranju (polica osiguranja s pripadajućim općim i posebnim uvjetima osiguranja) s pisanim i obrazloženim pravnim mišljenjem i prijedlogom izmjena ugovora – polica osiguranja radi postizanja optimalnog osigurateljnog pokrića i obuhvata rizika u skladu s Vašim konkretnim potrebama i potrebama Vašeg poslovanja

Više o osiguranju saznajte u rubrici PODRUČJA PRAKSE – PRAVO OSIGURANJA.

Paket nekretnine

S obzirom na našu dugogodišnju suradnju s agencijom za pravni promet nekretnina i iskustvo na području pravnog savjetovanja i podrške prilikom kupoprodaje, najma i zakupa svih vrsta nekretnina (stanova, poslovnih prostora, raznih stambenih i poslovnih objekata, zemljišta, hotela i dr.) i pravnu podršku prilikom investicijskih projekata u nekretninskom sektoru kreirali smo posebni paket usluga namijenjen prvenstveno kupcima i prodavateljima nekretnina i investitorima u nekretninske projekte. Usluge su kreirane tako da prate cijeli Vaš proces prodaje, kupnje ili investicije u svim fazama od početnog odabira nekretnine do zaključenja posla:

 • pravno savjetovanje, analiza i podrška prilikom pravnog dubinskog snimanja (due dilligence) pravnog statusa nekretnine i izrada pisanog pravnog mišljenja s obrazloženjem pravnog stanja i podobnosti nekretnine za namjeravani pravni posao
 • na temelju provedene pravne analize statusa nekretnine izrada prijedloga rješenja eventualno uočenih pravnih situacija (rješavanje vlasničkih odnosa, tereta, zabilježbi i sl.)
 • pravno savjetovanje i analiza prostorno – planske dokumentacije
 • pravno savjetovanje i izrada predugovora i ugovora o kupoprodaji, najmu, zakupu, investicijskih ugovora i drugih sporazuma
 • sudjelovanje u pregovorima sa suugovarateljima u postupku sklapanja predugovora i ugovora uz davanje potrebnih pravnih pojašnjenja, mišljenja i prijedloga
 • pravno savjetovanje i zastupanje pred nadležnim tijelima u postupku izdavanja građevinskih dozvola i drugih upravnih akata
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupku upisa, promjene, prijenosa i brisanja prava vlasništva, hipoteke, stvarnih tereta
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupku etažiranja

Više o uslugama u vezi nekretnina i zemljišnoknjižnog prava saznajte u rubrici NEKRETNINE I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO.

 

Paket naplata potraživanja

Postupak naplate nekog potraživanja može se sastojati od niza različitih pravnih radnji i postupaka (izvansudski pregovori s dužnicima, parnični postupak, ovršni postupak, stečajni postupak), stoga smo za Vas kreirali sveobuhvatni paket usluge koji uključuje:

 • pravna analiza i procjena pravne osnovanosti i naplativosti pojedinog potraživanja
 • pravna analiza i izrada pisanog pravnog mišljenja kao podloge za pregovore s dužnikom
 • pravno savjetovanje i zastupanje u pregovorima s dužnikom s ciljem postizanja izvansudskog sporazuma o naplati potraživanja
 • pravno savjetovanje i zastupanje u sudskim postupcima radi naplate potraživanja (parnični postupak, ovršni postupak, stečajni postupak, postupak pred Financijskom agencijom)
 • izrada sporazuma između vjerovnika i dužnika o otplati dugovanja

Više o pravnim područjima u vezi naplate potraživanja poput ugovora, ovrhe, stečaja, sudskih i izvansudskih postupaka saznajte u rubrici PODRUČJA PRAKSE.

Business paketi (paušal – outsourcing)

Ako ste mali ili srednji poduzetnik, trgovačko društvo, obrt, udruga ili ustanova zasigurno se svakodnevno ili barem često u Vašem poslovanju susrećete s različitim pravnim pitanjima i situacijama koje zahtijevaju poznavanje različitih pravnih područja. U Republici Hrvatskoj na snazi su tisuće različitih zakona, pravilnika i drugih podzakonskih akata koje je nekome izvan pravne struke nemoguće ažurno pratiti, a još manje kvalitetno primjenjivati u praksi. Zato Vam je u poslovanju potrebna i neophodna kontinuirana pravna podrška.

Možda već imate pravni odjel ili zaposlenog pravnika, ali zbog opsega posla i želja za dodatnom razinom kvalitete pravne podrške Vam nameće potrebu angažiranja odvjetnika koji će Vam kontinuirano pružati usluge na svim ili nekim pravnim područjima na mjesečnoj bazi u paušalnom iznosu.

Moguće je da nemate pravni odjel niti zaposlenog pravnika, ali sigurni smo da je u današnje vrijeme nemoguće voditi bilo koje poslovanje bez kontinuirane stručne pravne podrške, pa makar i u manjem opsegu.

Za Vas smo kreirali paket usluga koji uključuje sveobuhvatnu uslugu pravnog savjetovanja i podrške za unaprijed ugovorenu mjesečnu naknadu koja se formira ovisno o procjeni opsega i vrste potrebnih pravnih usluga, opsega pravnih područja, potrebnih sati rada, pojedinačne vrijednosti pravnih usluga i drugih parametara, a sve na mjesečnoj razini.

Brojne su prednosti angažiranja odvjetnika za kontinuiranu pravnu podršku za unaprijed ugovoreni paušalni mjesečni iznos (outsourcing pravnih usluga) u odnosu na zapošljavanje pravnika ili organizaciju pravnog odjela:

 • ušteda - opseg i cijena usluge prilagođava se stvarnim potrebama Vašeg poslovanja (posebno bitno ako Vaš opseg i intenzitet potreba za pravnim uslugama ne opravdava troškove pravnika u radnom odnosu)
 • kontrola troškova – plaćate samo unaprijed ugovoreni mjesečni iznos za ugovoreni opseg usluga
 • fleksibilnost – ugovor o pružanju usluga sklapate na određeno ili neodređeno vrijeme i možete ga raskinuti ili otkazati bez navođenja razloga uz kratki otkazni rok, a isto tako uvijek se može ovisno o Vašim potrebama opseg usluga i time cijena smanjiti ili povećati
 • bez obveza iz radnog odnosa - izbjegavate sva ograničenja koja biste imali u vezi zaposlenika u radnom odnosu (nema godišnjih odmora, bolovanja, naknade plaće za vrijeme bolovanja, pravila o otkazivanju, otpremnina i dr.)
 • dostupnost – mi se prilagođavamo Vama i dostupni smo Vam u vrijeme kada Vama to odgovara
 • kvaliteta - najviša profesionalna razina pravne podrške i kvaliteta usluge

Ne trošite uzalud svoje vrijeme i resurse – Vi i dalje radite ono u čemu ste najbolji, a nama prepustite brigu o svim pravnim pitanjima!

odvjetnički ured
Uvijek nastojimo biti što bolji u svom poslu i neprestano se usavršavati.
Zelengaj 69
10000 Zagreb