Pravo osiguranja

Usluge

Pravo osiguranja je kompleksno pravno područje koje čine dvije skupine pravnih normi: statusno pravo osiguranja i imovinsko pravo osiguranja.

Statusno pravo osiguranja je skup pravnih normi kojima se uređuje osnivanje, poslovanje, prestanak i nadzor društava za osiguranje, a temeljni pravni propis koji uređuje ovo područje je Zakon o osiguranju.

Po prirodi stvari za našu praksu kao i za Vas kao našeg klijenta daleko je važnije imovinsko pravo osiguranja kao skup pravnih normi koje uređuju obveznopravne odnose iz osiguranja. Kada govorimo o pravu osiguranja mislimo upravo na imovinsko pravo osiguranja. Temeljni propis koji uređuje ovu materiju je Zakon o obveznim odnosima koji postavlja zakonski okvir na kojem se temelji pravo osiguranja. Osnova obveznopravnog odnosa je ugovor o osiguranju o kojem se izdaje polica osiguranja i kojim se osiguratelj obvezuje ugovaratelju osiguranja isplatiti osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurninu (naknadu) ako nastane osigurani slučaj, a ugovaratelj osiguranja obvezuje se osiguratelju platiti premiju osiguranja.

Pravo osiguranja se temelji na općim i posebnim uvjetima osiguranja koje, pod nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, autonomno donosi svako osiguravajuće društvo i koji bi morali biti usklađeni i sa Zakonom o obveznim odnosima, ali i međusobno. Međutim, to u praksi nije uvijek slučaj i kada se tome dodaju nerijetko loše sastavljene police osiguranja koje odstupaju od onoga što se željelo postići prilikom ugovaranja, tada dolazi do znatnih problema prilikom isplate naknade štete odnosno osigurnine. Ponekad uvjeti osiguranja sadrže blizu 100 stranica, a nerijetko ih se primjenjuje i nekoliko na jedan ugovor (policu osiguranja) odnosno grupu osigurane imovine.

pravo osiguranja

Osnovni pojmovi koji se javljaju vezano za pravo osiguranja su:

 • osigurani rizik – rizik obuhvaćen osiguranjem (primjerice požar, oluja, tuča, udar groma, eksplozija, poplava, potres, lom stroja, prekid rada, provala i slično)
 • premija osiguranja – naknada koju ugovaratelj osiguranja plaća osiguratelju kao naknadu što je osiguratelj preuzeo rizik u osiguranje
 • osigurani slučaj – događaj prouzročen osiguranim rizikom koji ima za posljedicu gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta
 • osigurnina – novčana naknada koju se osiguratelj obvezuje isplatiti osiguraniku ili korisniku osiguranja zato što se ostvario osigurani slučaj

U praksi su važni i ostali pojmovi i pitanja vezani za pravo osiguranja, primjerice:

 • pitanje kada je ugovor o osiguranju sklopljen
 • koje su posljedice neplaćanja premije osiguranja
 • prijavljivanje okolnosti važnih za ocjenu rizika, netočno prijavljivanje i posljedice toga
 • pravo na povećanje ili smanjenje premije osiguranja
 • pravo na raskid ugovora o osiguranju
 • prava i obveze osiguranika kad nastupi osigurani slučaj
 • prava i obveze osiguratelja kad nastupi osigurani slučaj
 • nadosiguranje
 • višestruko osiguranje
 • dvostruko osiguranje
 • suosiguranje
 • podosiguranje (načelo proporcije)

Ukoliko Vas zanima više o ovoj temi na stručnoj razini možete pronaći zanimljive i korisne informacije u rubrici OBJAVE.

U praksi je pravo osiguranja složena i zahtjevna pravna materija koja nerijetko zbunjuje i stručnjake koji se bave tim područjem. Stoga je u praksi poznavanje, pravilno tumačenje i primjena različitih, ponekad i nejasnih, zakonskih odredbi, mnoštva općih i posebnih uvjeta poslovanja različitih osiguratelja, polica osiguranja i različitih stručnih pojmova i terminologije koja se javlja izuzetno bitno kako biste mogli ostvariti svoja prava u slučaju nastupa osiguranog slučaja odnosno štete.

Kao stručnjaci koji se u praksi intenzivno bave ovim područjem uvjereni smo da imamo odgovor i rješenje za svako Vaše pitanje i pravnu situaciju te Vas pozivamo da nas svakako kontaktirate.

Kao Vaš odvjetnik za osiguranje možemo Vam ponuditi sve vrste pravnih usluga na području prava osiguranja, osobito:

 • pravno savjetovanje i zastupanje u izvansudskom postupku (mirnom postupku pred osigurateljem) ili sudskom postupku (parničnom postupku) radi ostvarivanja prava na isplatu naknade štete (osigurnine) po bilo kojoj vrsti ugovora o osiguranju
 • pravno savjetovanje i zastupanje u bilo kojem postupku koji je proizišao iz bilo koje odredbe ugovora o osiguranja ili je u vezi s nekom od odredbi (raskid ugovora o osiguranju, plaćanje premije i sl.)
 • pravna analiza (pravni due dilligence), tumačenje i izrada pisanih pravnih mišljenja u vezi sklopljenih ugovora o osiguranju (polica osiguranja) i usluga pravnog savjetovanja u vezi revizije i/ili izmjena ugovora o osiguranju
 • sastavljanje zahtjeva za prikupljanje ponuda za osiguranje
 • sastavljanje odštetnih zahtjeva
 • zastupanje pred osigurateljem
 • sastavljanje prigovora na odluke osiguratelja povodom odštetnog zahtjeva
 • zastupanje u parničnim postupcima proizišlim iz ili u vezi sa ugovorom o osiguranju

Navedene usluge pravnog savjetovanja i zastupanja nudimo kod svih vrsta ugovora o osiguranju (polica) osiguranja od svih rizika:

 • osiguranje imovine od požara, oluje, tuče, poplave, potresa, provale i drugih rizika
 • osiguranje svih predmeta osiguranja – građevinskih objekata, strojeva, opreme, zaliha
 • osiguranje od prekida rada (šomaž)
 • osiguranje objekata u izgradnji
 • kasko osiguranje automobila
 • pomorski kasko
 • osiguranje od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti
 • osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima (osiguranje privatne odgovornosti)
 • osiguranje od odgovornosti prema trećima (osiguranje javne odgovornosti)
 • osiguranje od autoodgovornosti (AO)
 • osiguranje od nezgode
 • ostale vrste osiguranja
Ujedno Vam skrećemo pozornost i na naš PAKET OSIGURANJE koji smo za Vas pripremili na području prava osiguranja, o čemu više saznajte u rubrici POSEBNE USLUGE.
odvjetnički ured
Uvijek nastojimo biti što bolji u svom poslu i neprestano se usavršavati.
Zelengaj 69
10000 Zagreb