Trgovačko i korporativno pravo

Usluge

Trgovačko pravo ili ugovorno trgovačko pravo je skup pravnih normi koji uređuje obveznopravne odnose među trgovcima. Osnova trgovačkog prava su trgovački ugovori. Iako svoj zakonski okvir također temelji na Zakonu o obveznim odnosima, ipak se radi o specifičnoj grani prava koja se prvenstveno razvila u poslovnoj praksi i podvrgnuta je specifičnim pravilima različitim od ugovora građanskog prava. Na odnose među trgovcima prvenstveno se primjenjuju poslovni običaji, poslovna praksa, uzance kao kodificirani poslovni običaji, međunarodni trgovački običaji i uzance (primjerice UNCITRAL-a, UNIDROIT-a, ICC-a). Važni su i opći i posebni uvjeti poslovanja trgovaca. Stoga je u praksi bitno poznavati sve posebnosti trgovačkih ugovora i shodno tome specifične pravne zaštite. Kod trgovačkih ugovora još je naglašenija autonomija volje ugovornih strana i načelo dispozitivnosti, što je i logično uzme li se u obzir brzina razvoja poslovanja, poslovnih transakcija i potreba tržišta za kojima zakonodavstvo u pravilu kasni godinama. Primjerice, ugovor o leasingu ili ugovor o factoringu relativno donedavno u Republici Hrvatskoj nisu uopće bili zakonski posebno uređeni. Za trgovačko ugovorno pravo bitan je i regulatorni okvir različitih regulatornih tijela i agencija (primjerice Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Hrvatska energetska regulatorna agencija i druge) koje su ujedno važne i na području zaštite potrošača od različitih nepoštenih trgovačkih praksi. Važna je i regulatorna aktivnost Državne agencije za kontrolu postupaka javne nabave.

I sama pravna zaštita je specifična kod trgovačkih ugovora jer je naglašena primjena alternativnih načina rješavanja sporova putem arbitraža, a i u slučaju pokretanja i vođenja parničnog postupka za trgovačke sporove vrijede posebna pravila.

trgovačko i korporativno pravo

Na području trgovačkog ugovornog prava možemo Vam ponuditi sveobuhvatne usluge pravnog savjetovanja i zastupanja:

 • pravno savjetovanje, tumačenje i izrada svih vrsta trgovačkih ugovora
 • pravno savjetovanje i sudjelovanje u pregovorima kod sklapanja svih vrsta trgovačkih ugovora
 • pravno savjetovanje, tumačenje, revizija i izrada općih uvjeta poslovanja i posebnih uvjeta poslovanja
 • pravno savjetovanje i izrada složenih i specifičnih ugovora (različiti investicijski ugovori, ugovori o zajedničkim ulaganjima, ugovori s više ugovornih strana i sl.)
 • zastupanje i poduzimanje svih pravnih radnji pred centrima za mirenje, arbitražnim tijelima i u drugim slučajevima alternativnog načina rješavanja sporova
 • zastupanje u parničnom postupku u trgovačkim sporovima
 • zastupanje u postupcima pred regulatornim tijelima i agencijama (HANFA, AZTN, HERA, DKOM i ostalo)

Korporativno pravo ili pravo društava ili trgovačko statusno pravo je grana prava koja regulira subjekte trgovačkog prava, a osnovni zakonski okvir daje Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o sudskom registru. Za razliku od trgovačkog ugovornog prava koje uređuje odnose među trgovcima, statusno trgovačko pravo uređuje pojmove trgovac i trgovačko društvo, zatim osnivanje trgovačkih društava, upravljanje i organe upravljanja, nadzor i organe nadzora, odnose među osnivačima, statusne promjene (spajanje, pripajanje, podjela, preuzimanje i drugo), prestanak trgovačkih društava i mnoga druga pitanja.

Na području korporativnog prava naš ured Vam pruža usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u nizu pravnih pitanja:

 • pravno savjetovanje i izrada potrebnih akata i dokumenata prilikom osnivanja trgovačkih društava (izjava o osnivanju, društveni ugovor, statut) i zastupanje u postupku upisa u sudski registar
 • pravno savjetovanje i izrada potrebnih akata i dokumenata kod statusnih promjena (spajanje, pripajanje, podjela, preuzimanje, preoblikovanje i dr.) i zastupanje u postupku upisa statusnih promjena sudski registar
 • pravno savjetovanje i izrada pravilnika, poslovnika i kodeksa trgovačkog društva
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima i sporovima iz odgovornosti članova uprave, nadzornog odbora, izvršnih direktora ili upravnog odbora trgovačkog društva
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima i sporovima iz odgovornosti članova trgovačkog društva (proboj pravne osobnosti)
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima i sporovima pobijanja odluka glavne skupštine
 • pravno savjetovanje i izrada dokumentacije za skupštinu ili glavnu skupštinu trgovačkog društva
 • pravno savjetovanje i zastupanje trgovačkog društva ili članova uprave ili upravnog odbora u postupcima i sporovima ostvarivanja prava iz menadžerskih ugovora
 • pravno savjetovanje u postupku dubinske pravne analize (legal due dilligence)
 • ostala pravna pitanja

Ako trebate odvjetnika za trgovačko i korporativno pravo, ne tražite dalje! Za Vaše svakodnevno poslovanje pripremili smo i uslugu sveobuhvatne i kontinuirane pravne podrške iz svih pravnih područja u skladu s potrebama Vašeg poslovanja uz paušalnu naknadu. O tome saznajte više u rubrici POSEBNE USLUGE.

Za naše strane klijente (strane državljane ili strane pravne osobe) koje žele pokrenuti poslovanje u Hrvatskoj nudimo uslugu osnivanja trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj (prvenstveno društva s ograničenom odgovornošću):
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupku osnivanja trgovačkog društva sve do registracije
 • sastavljanje izjave o osnivanju odnosno društvenog ugovora
 • organizacija i koordinacija javnog bilježnika
 • organizacija i koordinacija knjigovodstvenog servisa s kojim surađujemo
 • savjetovanje i zastupanje u postupku ishođenja dozvole privremenog boravka (u suradnji sa specijaliziranom agencijom – knjigovodstvenim servisom)
 • organizacija usluge sudskog tumača
 • ostale usluge koje bi Vam mogle biti potrebne.
Slobodno nas KONTAKTIRAJTE kao Vašeg odvjetnika za osnivanje trgovačkog društva u Hrvatskoj, a više o ovoj temi možete saznati u rubrici OBJAVE.
odvjetnički ured
Uvijek nastojimo biti što bolji u svom poslu i neprestano se usavršavati.
Zelengaj 69
10000 Zagreb