Zastupanje u postupcima

Usluge

Svoja povrijeđena ili ugrožena prava iz bilo kojeg pravnog područja ili pravnog odnosa morat ćete ostvarivati u nekom od postupaka (izvansudskom, sudskom, arbitražnom, postupku mirenja, upravnom i sl.). O kojem god postupku se radilo mi Vam pružamo brzu i efikasnu pravnu zaštitu.

IZVANSUDSKI ili MIRNI POSTUPAK rješavanja spora ponekad je propisan kao obvezna faza prije pokretanja parničnog postupka, a često se u praksi pokaže korisnim pokušati spor riješiti mirnim putem u sporazumu s Vašim dužnikom, poslodavcem, radnikom, suvlasnikom ili bilo kojom drugom osobom s kojom imate neriješeno neko pravno pitanje, a to možete učiniti i prije pokretanja sudskog postupka i za vrijeme trajanja primjerice parničnog postupka. Razumno je i poželjno angažirati odvjetnika za postupak izvansudskog mirnog rješenja spora kao stručnu osobu koja će Vama i protivnoj strani moći stručno, objektivno, argumentirano i bez pristranosti izložiti analizu pravne situacije i Vaših međusobnih prava i obveza te iznijeti procjenu mogućeg uspjeha u sporu te Vam s obzirom na to iznijeti prijedlog mirnog rješenja spora. Ponekad je to bolje rješenje od suđenja jer je u pravilu brže, jeftinije, jednostavnije i temelji se na sporazumu obje strane, a ne prisili što omogućuje stvaranje dobrih novih temelja za nastavak Vaše poslovne suradnje s dužnikom odnosno vjerovnikom i u budućnosti. Stoga ukoliko ste spremni riješiti svoj spor mirnim putem možemo Vam
ponuditi cjelovitu pravnu uslugu i podršku:

zastupanje u postupcima
 • pravno savjetovanje i zastupanje u arbitražnom postupku
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupku mirnog rješavanja spora (medijacija, strukturirani pregovori)
 • pravno savjetovanje i vođenje pregovora s vjerovnikom ili dužnikom (protivnom stranom)
 • sudjelovanje na sastancima i konferencijama radi pokušaja mirnog rješenja spora
 • izrada pisanog pravnog mišljenja i analize pravne problematike
 • izrada nacrta prijedloga sporazuma (nagodbe)
 • ostale radnje u vezi mirnog rješenja spora

29. lipnja 2023. godine stupio je na snagu Zakon o mirnom rješavanju sporova čime prestaje važiti dosadašnji Zakon o mirenju. Intencija novog Zakona je poticanje mirnog rješavanja sporova i izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka. Mirno rješavanje spora provodi se prije ili tijekom sudskog postupka, a znači svaki izvansudski ili sudski postupak kojim stranke nastoje sporazumno riješiti spor, uključujući medijaciju i strukturirane pregovore. Predviđeno je i osnivanje Centra za mirno rješavanje sporova. Cijeli sustav i koncept mirnog rješavanja sporova zasnovan je na načelu dobrovoljnosti, uz iznimku kod postupaka radi naknade štete. Stranke su prije pokretanja parničnog postupka radi naknade štete, osim postupka naknade štete iz radnog odnosa, dužne pokušati riješiti spor mirnim putem. Ukoliko stranke to propuste, sud u parničnom postupku će uputiti stranke da u roku od 15 dana sudjeluju na informativnom sastanku o medijaciji te stranke moraju pristupiti medijaciji koja mora biti okončana u roku od 60 dana.

U slučaju da ne postoji mogućnost postizanja sporazuma, Vaš spor ćete morati riješiti u pravilu u PARNIČNOM POSTUPKU. Parnični postupak je osnovni pravni mehanizam putem kojeg se prisilno sudski ostvaruje zaštita povrijeđenih prava i obveza iz nekog pravnog odnosa (građanskog, trgovačkog, ugovornog, odgovornosti za štetu i sl.). Pravila parničnog postupka sadrži Zakon o parničnom postupku i samo dobro poznavanje i korištenje svih mehanizama, faza postupka, procesnih ovlaštenja od podnošenja tužbe preko dokazivanja pa do donošenja prvostupanjske presude i kasnije žalbenog postupka ili postupka po izvanrednim pravnim lijekovima rezultirat će najbržim i najboljim mogućim ishodom za stranku (tužitelja ili tuženika). Iako u Republici Hrvatskoj nije obvezno zastupanje putem odvjetnika (osim kod podnošenja revizije), u praksi je prosječnom laiku gotovo nemoguće samostalno se kvalitetno zastupati jer je za to potrebno izuzetno dobro poznavanje i pravila parničnog postupka i materijalnog prava i sudske prakse. Parnični postupak je složeni pravni mehanizam koji se sastoji od strogo propisanih faza postupka, procesnih pretpostavki, ovlaštenja, obveznog sadržaja tužbi, žalbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih podnesaka, strogih rokova za poduzimanje pojedine radnje, pravila dokazivanja uključujući saslušanje stranaka, svjedoka, vještaka i mnogo drugih važnih detalja o kojima treba voditi računa. Nepoznavanje ovih pravila rezultirat će gubitkom vremena i produženjem trajanja postupka, izazvat će Vam nepotrebne troškove, a u konačnici možete i izgubiti spor zbog nestručnog zastupanja. Sve to možete izbjeći angažiranjem odvjetnika za parnični postupak.

Zato zastupanje u parničnom postupku prepustite nama kao profesionalcima koji će za Vas znati iskoristiti sve pravne mehanizme kako biste što brže i sa što manje troškova došli do povoljne sudske odluke!

Jeste li znali da, osim u iznimnim slučajevima složenih postupaka, prosječno trajanje parničnog postupka ne bi smjelo biti duže od nekoliko godina do pravomoćnosti? Ako Vaš parnični postupak iz bilo kojeg razloga traje predugo, javite nam se i saznajte više kako iskoristiti zaštitu prava na suđenje u razumnom roku!

Usluga zastupanja u parničnom postupku obuhvaća zastupanje u cijelom parničnom postupku i poduzimanje svih pravnih radnji od pokretanja postupka do pravomoćnosti i postupka po izvanrednim pravnim lijekovima, osobito:
 • sastav i podnošenje tužbe
 • zastupanje na ročištima u prethodnom postupku i na glavnoj raspravi
 • sastav i podnošenje žalbe protiv rješenja i presude
 • zastupanje u žalbenom postupku
 • sastav i podnošenje izvanrednih pravnih lijekova – revizije i prijedloga za ponavljanje postupka
 • zastupanje u postupku po izvanrednim pravnim lijekovima
 • sastav svih vrsta podnesaka u svim fazama postupka
 • podnošenje prijedloga za osiguranje dokaza i zastupanje u postupku osiguranja dokaza
 • zastupanje u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku
 • sve ostale pravne radnje zastupanja
Možemo Vam pružiti uslugu zastupanja i u svim vrstama IZVANPARNIČNIH POSTUPAKA i drugih POSTUPAKA PRIJE POKRETANJA PARNIČNOG POSTUPKA:
 • zastupanje i poduzimanje svih pravnih radnji u svim izvanparničnim postupcima
 • zastupanje u postupku osiguranja dokaza prije pokretanja parnice
 • zastupanje u ostavinskom postupku
 • zastupanje u postupku uređenja odnosa među vlasnicima posebnog dijelanekretnine (etažnih vlasnika)
 • zastupanje u postupku uređenja odnosa među suvlasnicima
 • zastupanje u postupku određivanja naknade za ekspropriranu i nacionaliziranu imovinu
 • zastupanje u postupku pred osiguravajućim društvom
 • zastupanje u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
 • zastupanje u postupku mirnog rješenja spora u slučaju tužbe protiv Republike Hrvatske
 • zastupanje u postupku mirnog rješavanja spora prema Zakonu o mirnom rješavanju sporova
Na jednako visokoj profesionalnoj razini pružamo i usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u:
 • UPRAVNOM POSTUPKU (npr. porezni postupak, izdavanje dozvola, postupci pred agencijama i regulatorima i sl.)
 • UPRAVNOM SPORU
 
odvjetnički ured
Uvijek nastojimo biti što bolji u svom poslu i neprestano se usavršavati.
Zelengaj 69
10000 Zagreb