Ovrhe i stečajevi

Usluge

Ovršno pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuje:

 • ovršni postupak kao postupak po kojem sudovi i drugi sudionici (javni bilježnici, Financijska agencija) provode prisilno ostvarenje tražbina vjerovnika na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava i
 • postupak osiguranja kao postupak po kojem sudovi i javni bilježnici provode osiguranje tražbina

Ukoliko imate presudu, rješenje, račun ili neku drugu pravnu osnovu prema kojoj Vam dužnik nešto duguje i nije Vam dobrovoljno platio ili ispunio, Vama je potreban odvjetnik za ovrhe, a ovršni postupak je instrument pomoću kojeg ćete svoju tražbinu (novčanu ili nenovčanu) prisilno ostvariti. Isto tako, ponekad je i prije nego što budu ispunjeni uvjeti za traženje ovrhe poželjno radi zaštite svojih interesa i kasnije mogućnosti naplate tražbine pokrenuti postupak osiguranja tražbine (privremene mjere, prethodne mjere i sl.).

ovrhe i stečajevi

Radi se o kompleksnoj pravnoj materiji podložnoj stalnim zakonskim promjenama i zasigurno je poželjno angažirati odvjetnika s iskustvom na tom području. Osnovni zakonski okvir za ovrhe i ovršni postupak daje Ovršni zakon, međutim postoje i brojni drugi propisi koji uređuju navedenu materiju poput Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Ovrhu u načelu provode sudovi, ali u nekim slučajevima javljaju se i drugi sudionici poput javnih bilježnika ili Financijske agencije. Postoje posebna pravila ovisno o tome radi li se o prisilnom ostvarenju novčane ili nenovčane tražbine, posebna pravila ovisno o tome provodi li se ovrha na pokretninama, nekretninama, tražbini, pravima. Postoje i posebni ovršni postupci poput ovrhe radi predaje pokretnine ili nekretnine, ovrhe na vrijednosnim papirima, ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad ili službu i sl.

Pravila ovršnog prava daju određene mogućnosti i instrumente i u slučajevima kada je potrebno otkriti koju imovinu ili prihode dužnik ima ili kada treba spriječiti dužnika u namjeravanom ili započetom raspolaganju imovinom s ciljem onemogućavanja naplate vjerovnikove tražbine.

U ovršnom postupku javljaju se i pitanja rokova koji su većinom prekluzivni i važno je paziti na mogući gubitak prava na poduzimanje neke radnje. Važna su i pitanja vezano za procjenu i prodaju nekretnine u elektroničkoj javnoj dražbi, najniže cijene za prodaju, pitanje odgode i obustave ovrhe, najviši dopušteni iznos zapljene plaće, mirovine ili drugog primanja, mogućnosti ulaganja žalbi i drugih pravnih sredstava protiv odluka sudova. Povodom žalbe protiv rješenja o ovrsi moguće je da nastane i potreba pokretanja i vođenja parničnog postupka.

Bez obzira da li ste u poziciji ovrhovoditelja koji treba naplatiti, ostvariti ili osigurati neku svoju tražbinu ili ste u poziciji dužnika protiv kojeg se tražbina ostvaruje, Vama je potreban odvjetnik za ovrhe. Stoga, obratite nam se s punim povjerenjem i pronaći ćemo najbolje i najbrže rješenje Vašeg problema. Navodimo neke od usluga koje Vam možemo ponuditi:

 • zastupanje vjerovnika i dužnika u ovršnim postupcima
 • zastupanje vjerovnika i dužnika u postupcima osiguranja
 • pravno savjetovanje i izrada prijedloga za ovrhu na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave i zastupanje u postupku
 • sastavljanje žalbe protiv rješenja o ovrsi
 • sastavljanje prigovora u ovršnom postupku
 • pravno savjetovanje i zastupanje kod odgode ovrhe
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima otkrivanja imovine dužnika
 • pravno savjetovanje i zastupanje u vezi naplate potraživanja
 • poduzimanje izvansudskih radnji naplate potraživanja prije pokretanja ovršnog postupka
 • pravno savjetovanje i zastupanje vjerovnika i dužnika u postupku izdavanja rješenja o privremenoj mjeri osiguranja ili prethodnoj mjeri osiguranja
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupku prisilne prodaje nekretnina, pokretnina, prava i imovine putem elektroničke javne dražbe
 • pravno savjetovanje i zastupanje u vezi ostalih pitanja ovršnog postupka i naplate potraživanja

Stečajno (insolvencijsko) pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuje stečajni postupak kao posebni izvanparnični sudski postupak koji se provodi s ciljem istodobnog i ujednačenog namirenja svih stečajnih vjerovnika iste skupine, a cilj postupka se ostvaruje unovčenjem imovine stečajnog dužnika i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima. U pravilu će nakon skupnog namirenja vjerovnika iz unovčene imovine stečajni dužnik pravna osoba prestati postojati, osim u slučaju ako vjerovnici prihvate stečajni plan na kojeg stečajni dužnik pristaje.

Stečajni postupak uređen je odredbama Stečajnog zakona, a osnovni pojmovi koji se javljaju u stečajnom postupku su stečajni dužnik, stečajni vjerovnik, vjerovnik stečajne mase, izlučni vjerovnik, razlučni vjerovnik, stečajni upravitelj, odbor vjerovnika, skupština vjerovnika, stečajni razlozi, prijava tražbine, ispitno i izvještajno ročište i sl.

Stečajni zakon uređuje i pitanje predstečajnog postupka koje je ranije bilo uređeno Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Predstečajni postupak je posebna vrsta izvanparničnog postupka koji se provodi radi uređivanja pravnog položaja dužnika i njegovog odnosa prema vjerovnicima i održavanja njegove djelatnosti. Dakle, dok se stečajni postupak provodi nad dužnikom kod kojeg su već ostvareni stečajni razlozi i nastupila je nesposobnost za plaćanje u dužem vremenskom trajanju, nelikvidnost, insolventnost i prezaduženost i gdje je cilj unovčenje imovine radi namirenja vjerovnika, u pravilu bez nastavka poslovanja, predstečajni postupak je preventivni postupak u situaciji kad se trgovačko društvo ili drugi dužnik našao u situaciji da mu tek prijeti stečaj zbog insolventnosti, nelikvidnosti i prezaduženosti (takozvana prijeteća nesposobnost za plaćanje), pa se radi izbjegavanja stečaja podvrgava posebnom režimu poslovanja i skupnog dogovora s vjerovnicima radi namirenja dospjelih obveza.

Ukoliko ste stečajni dužnik, predstečajni dužnik ili vjerovnik koji bi trebao ostvarivati tražbinu u ili u vezi sa stečajnim postupkom, ukoliko trebate zastupanje u parničnom postupku radi priznanja osporene tražbine, izlučnoj parnici ili imate drugo pravno pitanje u vezi stečajnog ili predstečajnog postupka, Vama je potreban odvjetnik za stečaj i predstečaj, a mi imamo rješenje za sva Vaša pitanja i probleme jer Vam možemo ponuditi sveobuhvatne usluge, primjerice:

 • pravno savjetovanje i zastupanje dužnika ili vjerovnika u stečajnom postupku
 • pravno savjetovanje i zastupanje dužnika ili vjerovnika u predstečajnom postupku
 • pravno savjetovanje i zastupanje dužnika ili vjerovnika u vezi ostvarenja i naplate tražbine u stečajnom i predstečajnom postupku
 • pravno savjetovanje i zastupanje u parničnom postupku radi ostvarivanja osporene tražbine
 • pravno savjetovanje i zastupanje u parničnom postupku radi osporavanja tražbine
 • pravno savjetovanje i zastupanje u vezi skupštine vjerovnika
 • pravno savjetovanje i zastupanje u vezi odbora vjerovnika
 • pravno savjetovanje i zastupanje u izlučnoj parnici
 • pravno savjetovanje i zastupanje na ispitnom i izvještajnom ročištu
 • pravno savjetovanje i izrada prijedloga za pokretanje stečajnog ili predstečajnog postupka
 • pravno savjetovanje i izrada žalbi i drugih pravnih lijekova protiv odluka u stečajnom ili predstečajnom postupku
 • pravno savjetovanje i zastupanje u vezi plana restrukturiranja
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupku prodaje nekretnina, pokretnina, prava i imovine putem elektroničke javne dražbe
 • pravno savjetovanje i zastupanje u ostalim pitanjima u vezi stečajnog postupka
odvjetnički ured
Uvijek nastojimo biti što bolji u svom poslu i neprestano se usavršavati.
Zelengaj 69
10000 Zagreb